Content View Hits : 1180520
現在有 17 訪客 在線上

戰國文物至寶【和闐玉籽料-乳丁紋六層鏤空鬼工球】

 

 

 

 

 

 

戰國文物至寶【和闐玉籽料-乳丁紋六層鏤空鬼工球】

 

【罕見】

收藏孤品,絕無僅有

精彩鉅獻,盡在中鼎